Назовите участников предпринимательской деятельности которые несут неограниченную материальную
Перейти к содержимому

Назовите участников предпринимательской деятельности которые несут неограниченную материальную

  • автор:

Назовите участников предпринимательской деятельности которые несут неограниченную материальную

Ответ:

Смотри обьяснение

Объяснение:

Участники предпринимательской деятельности, которые несут неограниченную материальную ответственность за её результаты, включают в себя:

Единоличных предпринимателей (ИП) — это физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Они несут полную ответственность за долги своей предпринимательской деятельности всем своим имуществом.

Участников коммандитных обществ (КО) — это юридические лица или физические лица, которые вложили денежные или иные вклады в уставный капитал общества и несут ответственность по его обязательствам только в пределах своих вкладов (коммандированные участники) и юридическое лицо или физическое лицо, которое несет неограниченную ответственность за обязательства общества всем своим имуществом (коммандитер).

Участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО) — это юридические лица или физические лица, которые вложили денежные или иные вклады в уставный капитал общества и несут ответственность по его обязательствам только в пределах своих вкладов.

Участников акционерных обществ (АО) — это юридические лица или физические лица, которые приобрели акции общества и несут ответственность по его обязательствам только в пределах номинальной стоимости своих акций.

Обратите внимание, что участники юридических лиц, которые несут неограниченную материальную ответственность за их деятельность, могут быть также названы «компаньонами» или «партнерами».

Назовите участников предпринимательской деятельности которые несут неограниченную материальную

назовите участников предпринимательской деятельности которые несут неограниченную материальную ответственность за её результаты

Похожие вопросы:

Ответы: 1 шт. →

Ответ:

Смотри обьяснение

Объяснение:

Участники предпринимательской деятельности, которые несут неограниченную материальную ответственность за её результаты, включают в себя:

Единоличных предпринимателей (ИП) — это физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Они несут полную ответственность за долги своей предпринимательской деятельности всем своим имуществом.

Участников коммандитных обществ (КО) — это юридические лица или физические лица, которые вложили денежные или иные вклады в уставный капитал общества и несут ответственность по его обязательствам только в пределах своих вкладов (коммандированные участники) и юридическое лицо или физическое лицо, которое несет неограниченную ответственность за обязательства общества всем своим имуществом (коммандитер).

Участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО) — это юридические лица или физические лица, которые вложили денежные или иные вклады в уставный капитал общества и несут ответственность по его обязательствам только в пределах своих вкладов.

Участников акционерных обществ (АО) — это юридические лица или физические лица, которые приобрели акции общества и несут ответственность по его обязательствам только в пределах номинальной стоимости своих акций.

Обратите внимание, что участники юридических лиц, которые несут неограниченную материальную ответственность за их деятельность, могут быть также названы «компаньонами» или «партнерами».

Назовите участников предпринимательской деятельности которые несут неограниченную материальную

Ответ:

Дивись в поясненні. Я все росписав, сподіваюсь розуміло.

Объяснение:

Організації використовують департаменталізацію для розподілу функцій та відповідальностей між різними підрозділами компанії. Вибір певної схеми департаменталізації може вплинути на ефективність координації між підрозділами. Залежно від вибраної схеми департаменталізації, організації можуть використовувати різні механізми координації.

Наприклад, в функціональній схемі департаменталізації функції розподіляються за функціональними зонами, такими як маркетинг, фінанси та виробництво. Така схема дозволяє спеціалізувати підрозділи і забезпечує ефективне виконання функцій у кожному департаменті. Однак, ця схема може призвести до труднощів у координації між підрозділами, оскільки кожен департамент може працювати незалежно від інших. Тому для ефективної координації організації можуть використовувати механізми, такі як комунікація, стандартизація процесів та інші.

У матричній схемі департаменталізації функції розподіляються за функціональними зонами та проектами. Ця схема дозволяє організації реагувати на змінні умови та забезпечувати більш гнучкий підхід до вирішення проблем. Однак, ця схема може створювати труднощі у координації між департаментами та проектами.

Для ефективної координації в такій схемі організації можуть використовувати механізми, такі, як матричне керування, комунікацію та управління конфліктами.

Матричне керування використовується для забезпечення координації між різними департаментами та проектами в матричній схемі департаменталізації. У рамках матричного керування встановлюються ролі та відповідності для різних підрозділів та проектів, а також механізми комунікації та звітності. Така система дозволяє покращити координацію та співпрацю між департаментами та проектами.

Комунікація є ключовим механізмом координації в будь-якій організації. Вона дозволяє обмінюватися інформацією між різними підрозділами та проектами та вирішувати проблеми, які можуть виникати при виконанні функцій. Комунікація може бути формальною, такою як звіти та документація, або неформальною, такою як розмови та зустрічі. Для досягнення ефективної координації необхідно мати механізми для обміну інформацією та співпрацю між різними підрозділами.

Управління конфліктами є ще одним механізмом координації, який допомагає розв’язувати проблеми, які можуть виникнути між різними департаментами та проектами. Конфлікти можуть виникати через незгоди щодо пріоритетів, ресурсів або процесів. Ефективне управління конфліктами допомагає вирішувати такі проблеми та забезпечує ефективну координацію між різними підрозділами та проектами.

Формы предпринимательской деятельности

.1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО — самый простой и самый древний тип предпринимательства. Всеми средствами в этом случае владеет один собственник. Он самостоятельно решает вопрос, что, для кого и как производить; единолично распоряжается полученной выручкой и несет неограниченную материальную ответственность за результаты своей деятельности. В случае образования долга, например, предприниматель рассчитывается своим имуществом. Такая перспектива вполне реальна, ведь, как показывает статистика, ежегодно разоряется ничуть не меньше индивидуальных предпринимателей, чем регистрируется новых. Индивидуальный предприниматель обычно трудится сам, но вправе нанимать и дополнительных работников, заключая с каждым из них договор. Несмотря на множество рассказов о нажитых упорным трудом и смекалкой миллионах, далеко не всем индивидуальным предпринимателям удается серьезно расширить дело. Возможности роста ограничены личными средствами владельца и теми небольшими ссудами, которые он может получить в банке. Сказывается и то, что индивидуальный предприниматель не может быть специалистом во всех вопросах производства, снабжения, маркетинга, менеджмента, финансов, а это часто приводит к принятию ошибочных решений, и следовательно — к экономическим убыткам. Однако этот вид предпринимательства имеет и определенные преимущества, заключающиеся в минимальной регламентированности деятельности, мобильности, материальной заинтересованности и т.д. В мировой практике эта форма бизнеса характерна для мелких магазинов, предприятий сферы услуг, ферм, профессиональной деятельности юристов, врачей и педагогов. Предприниматель, обладающий достаточными для создания дела ресурсами, склонный единолично контролировать процесс принятия решений, готовый нести полную материальную и юридическую ответственность за коммерческую деятельность, предпочтет стать индивидуальным предпринимателем, став единоличным хозяином фирмы. Все другие формы предпринимательской деятельности являются коллективными.

1.2.ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: КОММЕРЧЕСКИЕ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Предприниматель, как правило, имеет возможность объединиться с другими предпринимателями для совместного достижения общих хозяйственных целей. Совместная деятельность может при этом основываться: 1. на согласии вести общее дело, что находит свое отражение в договоре — соглашении сторон; 2. на образовании совместного имущества, складывающегося из долей, являющихся собственным имуществом партнеров (денежные средства, материальные ценности и др.) и представляющих вклады в составе общего имущества (складочном капитале). Для некоммерческих организаций получение прибыли не выступает в качестве основной цели. Они вправе заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это необходимо для реализации их уставных целей, а прибыль полностью используется для саморазвития и не распределяется между участниками. Преимуществом такой формы организации дела является льготное налогообложение. Но надо еще раз подчеркнуть, что некоммерческие организации создаются не в целях извлечения прибыли. Коммерческие организации создаются их учредителями в целях извлечения прибыли. Российским законодательством предусматривается несколько организационно-правовых форм этих организаций. Это хозяйственные товарищества и общества

2. ТОВАРИЩЕСТВО (ПАРТНЕРСТВО)

Товарищество (партнерство) – это организационная форма предпринимательства, когда и организация производственной деятельности, и формирование уставного капитала осуществляется совместным усилием двух или более лиц (физических и юридических). Каждое из них имеет определенные права и несет определенную ответственность в зависимости от доли в уставном фонде и места, занимаемого в структуре управления таким товариществом. Таким образом, хозяйственное товарищество – это коммерческая организация, обладающая на правах собственности обособленным имуществом, с разделенным на доли (вклады) уставным или складочным капиталом. Товарищество может создаваться: 1. индивидуальными лицами; 2. индивидуальными лицами и коммерческими организациями; 3. коммерческими организациями.с разделенным на доли (вклады) учредителей уставным (складочным) капиталом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *