Когда можно идти в отпуск после декретного отпуска
Перейти к содержимому

Когда можно идти в отпуск после декретного отпуска

  • автор:

Отпуск после выхода с декрета

Вышла с декрета ( правильно называется с отпуска по уходу за ребенком до достижения 3-х лет) и решила поинтересоваться в отделе кадров имею ли я право на ежегодный основной отпуск за этот год. Сказали, что нет. Пережила законодательную базу и поняла, что имею.
Может кому пригодится эта информация.
Ст 79 ч. 1 кодекса законов о труде и ч. 5 ст. 10 Закона Украины » об отпусках» — ежегодный основной отпуск предоставляется в полном объеме после шести месяцев работы на этом предприятии

Если у вас двое и больше детей до 15 лет ( ст. 10 ч.7 этого закона) ежегодный отпуск вам предоставляется в полном объеме до наступления шестимесячного срока в первый год работы ( в этой статье есть и другие категории лиц: матери-одиночки; матери, имеющие детей-инвалидов и т. д)

И. Не забываем о дополнительным отпуске в 10 дней.
Ст 19 ч.1 Закона

Кроме того, по поводу графика отпусков. У кого 2 детей и больше сам выбирает себе удобное время для отпуска ( т.е. Лето). Об этом говорится все в том же законе, в ст 10 части 13, п.4

Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток

( Частина перша статті 10 вводиться в дію з 1 січня 1998
року згідно з Постановою ВР N 505/96-ВР від 15.11.96 )
Щорічна додаткова відпустка, передбачена статтею 7 та
пунктами 1 і 2 частини першої статті 8 цього Закону, надається
понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною
працівником. Порядок надання додаткової відпустки з кількох
підстав встановлює Кабінет Міністрів України. ( Частина перша
статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2073-III
( 2073-14 ) від 02.11.2000 )

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть
надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від
неї.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток
не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників,
зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів.

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові
з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до
закінчення робочого року.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки
повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення
шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до
закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх
тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за
винятком випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на
даному підприємстві за бажанням працівника надаються:
1) жінкам — перед відпусткою у зв´язку з вагітністю та
пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше
дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
2) інвалідам;
3) особам віком до вісімнадцяти років;
4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв´язку
з вагітністю та пологами;
5) особам, звільненим після проходження строкової військової
або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із
служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не
враховуючи часу переїзду до місця проживання; < Пункт 5 частини
сьомої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI
( 1276-17 ) від 16.04.2009 >
6) сумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем
роботи;
7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах
та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків,
написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт,
передбачених навчальною програмою;
8) працівникам, які не використали за попереднім місцем
роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не
одержали за неї грошової компенсації;
9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для
санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
10) батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу;
11) в інших випадках, передбачених законодавством,
колективним або трудовим договором.

Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до
навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім
бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12
календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування
навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або
більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для
супроводження кожної дитини. ( Статтю 10 доповнено частиною згідно
із Законом N 2622-IV ( 2622-15 ) від 02.06.2005 )

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть
бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого
року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які
затверджуються власником або уповноваженим ним органом за
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома
всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси
виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх
відпочинку. ( Частина статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах,
установлених графіком, узгоджується між працівником і власником
або уповноваженим ним органом, який зобов´язаний письмово
повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за
два тижні до встановленого графіком терміну. ( Частина статті 10
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2073-III ( 2073-14 ) від
02.11.2000 )

Ежегодный отпуск после декрета: рабочий год не меняется

logo journal

Напомним, что ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора (ч. 1 ст. 6 Закона Украины «Об отпусках» от 15.11.96 г. № 504/96-ВР, далее — Закон об отпусках).

При этом согласно ч. 1 ст. 9 этого Закона в стаж работы, который дает право на ежегодный основной отпуск, включается время:

— фактической работы (в том числе на условиях неполного рабочего времени) в течение рабочего года, за который предоставляется отпуск;

— когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с законодательством сохранялись место работы (должность) и зарплата полностью или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула, вызванного незаконным увольнением или переводом на другую работу);

— когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и ему выплачивалось пособие по государственному социальному страхованию, за исключением частично оплачиваемого отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (далее отпуск для ухода за ребенком);

— когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и ему не выплачивалась заработная плата в порядке, определенном ст. 25 и 26 Закона об отпусках (отпуск за свой счет), за исключением отпуска без сохранения зарплаты для ухода за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, а в случае если ребенок болен сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый) — до достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста, а если ребенку установлена категория «ребенок с инвалидностью подгруппы А» — до достижения ребенком восемнадцатилетнего возраста;

— обучения с отрывом от производства продолжительностью менее 10 месяцев на дневных отделениях профессионально-технических учебных заведений;

— обучения новым профессиям (специальностям) лиц, уволенных в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией учреждения, сокращением численности или штата работников.

Обратите внимание! В стаж работы, дающий право на отпуск, не включается период частично оплачиваемого отпуска для ухода за ребенком. На сегодня такой отпуск работодателем не оплачивается вообще. И хотя законодательная норма устарела, но в ней идет речь именно об отпуске для ухода за ребенком.

Поэтому в «отпускной» стаж не включается время нахождения в отпуске для ухода за ребенком до достижения им 3 лет (6/16/18 лет — согласно медицинскому заключению*).

* В зависимости от заболевания ребенка.

При этом отпуск в связи с беременностью и родами (далее отпуск по беременности и родам) включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск. То есть в соответствующем рабочем году в «отпускной» стаж включаются время фактической работы и время нахождения в отпуске по беременности и родам.

В свою очередь, рабочий год, за который предоставляется ежегодный отпуск, должен отсчитываться с даты заключения трудового договора. То есть после выхода работницы из отпуска для ухода за ребенком рабочий год для предоставления ежегодного отпуска не меняется.

Рассмотрим вышеуказанное на примере.

Пример. Работница учреждения принята по трудовому договору 18.06.2012 г. Продолжительность ее ежегодного основного отпуска составляет 24 календарных дня (далее — к. дн.). За третий рабочий год (18.06.2014 г. — 17.06.2015 г.) она использовала 14 календарных дней ежегодного основного отпуска. С 25.07.2014 г. по 27.11.2014 г. она находилась в отпуске по беременности и родам, а с 28.11.2014 г. ушла в отпуск для ухода за ребенком до 3 лет. После окончания этого отпуска она приступила к работе 02.10.2017 г. и согласно графику отпусков планирует уйти в ежегодный отпуск в начале июня 2018 года. Сколько дней ежегодного отпуска ей полагается?

Как мы уже сказали, время пребывания в отпуске для ухода за ребенком не включается в стаж для предоставления ежегодного основного отпуска, а отпуск по беременности и родам — включается. Исходя из этого, продолжительность ежегодного основного отпуска за рабочие годы, на которые приходятся отпуска по беременности и родам и для ухода за ребенком, нужно определить расчетным путем. При этом рамки рабочего года для работницы являются следующими:

1-й рабочий год — 18.06.2012 г. — 17.06.2013 г.;

2-й рабочий год — 18.06.2013 г. — 17.06.2014 г.;

3-й рабочий год — 18.06.2014 г. — 17.06.2015 г. — на этот год приходится отпуск по беременности и родам, а также начало отпуска для ухода за ребенком;

4-й рабочий год — 18.06.2015 г. — 17.06.2016 г. — весь этот год работница находилась в отпуске для ухода за ребенком;

5-й рабочий год — 18.06.2016 г. — 17.06.2017 г. — весь этот год работница находилась в отпуске для ухода за ребенком;

6-й рабочий год — 18.06.2017 г. — 17.06.2018 г. — на этот год приходится окончание отпуска для ухода за ребенком.

Итак, на часть 3-го рабочего года приходятся отпуск по беременности и родам и отпуск для ухода за ребенком.

Определим количество календарных дней в периоде с начала этого рабочего года до окончания отпуска по беременности и родам, которые засчитываются в «отпускной» стаж. На период с 18.06.2014 г. по 27.11.2014 г. приходится 161 к. дн. без учета праздничных и нерабочих дней за этот период. Остаток этого рабочего года (с 28.11.2014 г. по 17.06.2015 г.) не входит в стаж для предоставления ежегодного основного отпуска.

Далее рассчитаем количество дней ежегодного основного отпуска, приходящихся на один день года:

24 : (365 — 10) = 0,0676 к. дн.,

где 24 — продолжительность ежегодного основного отпуска,

365 — количество календарных дней в полном 3-м рабочем году,

10 — количество праздничных и нерабочих дней (ст. 73 КЗоТ) в полном 3-м рабочем году.

Количество дней ежегодного основного отпуска, которые полагаются работнице за 3-й рабочий год, составляет:

161 х 0,0676 = 10,88 ≈ 11 к. дн.

При этом перед отпуском по беременности работница использовала 14 календарных дней ежегодного основного отпуска. Сделано это вполне правомерно. Поясним.

По общему правилу ежегодные отпуска за второй и следующий годы работы могут быть предоставлены работнику в любое время соответствующего рабочего года (ч. 9 ст. 10 Закона об отпусках). Таким образом, для реализации права на ежегодный отпуск работница не обязана отработать до конца весь рабочий год, за который желает получить такой отпуск. К тому же ежегодный отпуск по желанию работницы нужно предоставить в удобное для нее время до или после отпуска по беременности и родам (п. 3 ч. 13 Закона об отпусках). И помните еще одну норму: ежегодный отпуск по просьбе работника может быть разделен на части любой продолжительности при условии, что основная непрерывная его часть будет составлять не менее 14 календарных дней (ч. 1 ст. 12 Закона об отпусках).

Исходя из этого, 14 к. дн. ежегодного основного отпуска перед отпуском по беременности и родам работница отгуляла по праву. При этом 3 календарных дня (14 к. дн. — 11 к. дн.) работница отгуляла авансом.

4-й и 5-й рабочие годы не засчитываются в стаж для предоставления ежегодного основного отпуска. Это касается и части 6-го рабочего года. Но есть и некоторое количество дней ежегодного основного отпуска, которое все-таки полагается за отработанную часть 6-го рабочего года.

Определим количество календарных дней в периоде с даты выхода на работу после отпуска для ухода за ребенком по дату окончания 6-го рабочего года. Итак, с 02.10.2017 г. по 17.06.2018 г. — 250 к. дн. без учета праздничных и нерабочих дней за этот период.

Далее рассчитаем количество дней ежегодного основного отпуска, приходящихся на один день года:

24 : (365 — 11) = 0,0678 к. дн.,

где 24 — продолжительность ежегодного основного отпуска,

365 — количество календарных дней в полном 6-м рабочем году,

11 — количество праздничных и нерабочих дней (ст. 73 КЗоТ) в полном 6-м рабочем году (18.06.2017 г. — 17.06.2018 г.).

Количество дней ежегодного основного отпуска, которые полагаются работнице за 6-й рабочий год, составляет:

250 х 0,0678 = 16,95 ≈ 17 к. дн.

Поскольку работница перед отпуском по беременности и родам использовала «наперед» 3 дня ежегодного основного отпуска, то теперь за 6-й рабочий год (18.06.2017 г. — 17.06.2018 г.) она может использовать 14 к. дн. (17 к. дн. — 3 к. дн.).

В то же время, руководствуясь нормами ч. 9 ст. 10 и ч. 1 ст. 12 Закон об отпусках, уже после 18.06.2018 г. работнице можно предоставить отпуск полной продолжительности за 7-й рабочий год.

В отпуск трудовой после «декретного». Как рассчитать отпускные?

После окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее — отпуск по уходу за ребенком) работница может уйти в отпуск (трудовой). Давайте разберемся, как отпуск по уходу за ребенком влияет на расчет отпускных.

Из отпуска в отпуск, не приступая к работе…

Рассмотрим ситуацию, когда трудовой отпуск работнице предоставляется сразу после окончания отпуска по уходу за ребенком.

— трудовой отпуск предоставлен с 06.04.2020;

— отпуск по уходу за ребенком длился с 11.06.2017 по 05.04.2020;

— ему предшествовал отпуск по беременности и родам с 05.02.2017 по 10.06.2017.

По общему правилу отпускные исчисляются исходя из зарплаты, начисленной работнику за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска <*> .

В нашей ситуации отпуск предоставлен в апреле 2020 года. Во внимание принимаем 12 предшествующих месяцев: с 01.04.2019 по 31.03.2020. Однако в этом периоде работница не имела заработка в связи с тем, что находилась в отпуске по уходу за ребенком.

В случае когда работник в течение всех 12 месяцев, предшествующих месяцу ухода в отпуск, освобождался от работы с частичным сохранением или без сохранения заработной платы, действует особое правило: расчетный период смещается на 12 месяцев <*> .

Поступаем согласно правилу и рассматриваем очередные 12 месяцев: с 01.04.2018 по 31.03.2019. Здесь ситуация повторяется. Смещаемся еще на один период — с 01.04.2017 по 31.03.2018. С 1 апреля по 10 июня работница находилась в отпуске по беременности и родам, а с 11 июня — в отпуске по уходу за ребенком. Как известно, зарплата за время данных социальных отпусков не сохраняется <*> . Необходимо вновь сместить расчетный период. Сдвигаемся на период с 01.04.2016 по 31.03.2017. В этом периоде у работницы имеется заработок.

Рассмотрим подробнее данный период. Весь март 2017 года работница была освобождена от работы без сохранения заработка (она находилась в отпуске по беременности и родам). По этой причине март исключается из расчета. В феврале у работницы есть несколько рабочих дней, поскольку отпуск по беременности и родам начался с 5-го числа. В этом случае начисленную зарплату необходимо сравнить с зарплатой полных месяцев. Если зарплата за февраль окажется ниже, этот месяц тоже исключается из расчета <*> .

После исключения из расчетного периода месяцев с неполным заработком рассчитывается среднедневной заработок. Сумму заработной платы, начисленной за оставшиеся месяцы, делят на число этих оставшихся месяцев и на 29,7 <*> .

Обратим внимание еще на один момент. В связи с тем что отпуск по уходу за ребенком растягивается на продолжительный срок, расчетный период (12 месяцев) сдвигается неоднократно. За это время могли повыситься тарифная ставка первого разряда (если она применяются) или тарифная ставка (тарифный оклад) работника (если тарифная ставка первого разряда не применяется), базовая ставка (у работников бюджетных организаций), базовый оклад (у госслужащих). В такой ситуации не следует забывать о необходимости «осовременивать» заработную плату, принимаемую для исчисления отпускных <*> . Поправочные коэффициенты рассчитываются делением размера тарифной ставки (тарифного оклада), тарифной ставки первого разряда, оклада, базовой ставки, базового оклада, установленных в месяце, в котором производится выплата среднего заработка, на ее (его) размер, действовавший в месяцах, принятых для исчисления среднего заработка <*> .

В отпуск в месяце выхода из декрета…

Рассмотрим следующую ситуацию.

После окончания отпуска по уходу за ребенком работница приступила к работе с 06.04.2020, а с 29.04.2020 ушла в трудовой отпуск.

В этой ситуации, как и в первой, у работницы в 12 месяцах, предшествовавших месяцу начала отпуска (с 01.04.2019 по 31.03.2020), заработка не имеется. Причина его отсутствия та же: освобождение от работы без сохранения заработной платы (отпуск по уходу за ребенком). Следовательно, исчисление среднего заработка будет аналогичным. Смещаем расчетный период до тех пор, пока на него не выпадет хотя бы один месяц, в котором работница работала и получала заработную плату. Таким образом, расчетный период будет тот же, что и в первом случае.

В отпуск в месяце, следующем за месяцем выхода на работу…

После окончания отпуска по уходу за ребенком работница приступила к работе с 06.04.2020, а с 04.05.2020 ушла в трудовой отпуск.

В данном случае расчетный период — с 01.05.2019 по 30.04.2020. С мая 2019 года по март 2020 года работница находилась в отпуске по уходу за ребенком и не имела зарплаты. Эти месяцы исключаются из расчета. В расчетном периоде остался один месяц — апрель. Однако он является неполным: с 1-е по 5-е число работница находилась в социальном отпуске без сохранения зарплаты.

В ситуации когда в расчетном периоде не имеется ни одного полного месяца, применяется особый порядок исчисления среднедневного заработка.

Этот порядок расчета предполагает следующие шаги <*> :

1) определяется часовая зарплата. Заработная плата (при необходимости с учетом корректировки на поправочный коэффициент), начисленная за расчетный период, делится на количество фактически отработанных часов в течение этого периода. Обратим внимание, что при таком расчете учитываются только те выплаты, которые начислены за отработанное время, выполненную работу. Средний заработок, если он сохранялся в расчетном периоде, не включается в состав зарплаты;

2) исчисляется среднемесячная зарплата. Для этого часовая зарплата умножается на среднемесячное количество расчетных рабочих часов (в 2020 году при пятидневной рабочей неделе — 169,3 часа (2032 часов / 12 мес.), при шестидневной рабочей неделе — 168,8 часов (2026 часов / 12 мес.));

3) определяется среднедневной заработок. Среднемесячная зарплата делится на 29,7 дня.

Допустим, в нашей ситуации в апреле работница отработала 136 часов, за которые ей начислено по окладу 822 руб. Тарифный оклад в апреле и мае не менялся (ставка первого разряда не применяется).

Расчеты выполняем следующим образом:

— часовая зарплата 6,04 руб. (822 руб. / 136 часа);

— среднемесячная зарплата 1022,57 руб. (6,04 руб. x 169,3 часа);

— среднедневной заработок 34,43 руб. (1022,57 руб. / 29,7 дня).

Если в «декрете» работала…

С 05.02.2017 по 10.06.2017 работница находилась в отпуске по беременности и родам.

С 11.06.2017 по 05.04.2020 ей предоставлен отпуск по уходу за ребенком.

С 01.01.2020 работница работает как внутренний совместитель.

С 06.04.2020 предоставлен трудовой отпуск.

Давайте разберемся, учитывается ли при расчете отпускных заработок, начисленный за период отпуска по уходу за ребенком, требуется ли смещать расчетный период.

Важным моментом является то, что работница может работать во время отпуска по уходу только по совместительству <*> .

Исчисление среднего заработка по основному месту работы и месту работы по совместительству производится раздельно <*> .

В данной ситуации при расчете отпускных по основному месту работы придется сместить расчетный период, поскольку все 12 месяцев, предшествующих апрелю 2020 года, работница находилась в отпуске по уходу за ребенком и не имела заработка. Период в 12 месяцев сдвигается до тех пор, пока в его рамках не окажется хотя бы один и более месяцев, в которых работница работала и получала заработную плату. В итоге расчетным будет период с 01.04.2016 по 31.03.2017 (см. ситуацию «Из отпуска в отпуск, не приступая к работе…»).

При исчислении отпускных по месту работы на условиях совместительства учитывается заработок за период с 01.01.2020 по 31.03.2020.

Отпускные после декрета: что про это нужно знать

Как посчитать зарплату по всем нюансам и правилам 2023 года? Рассказываем на обновленном курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате» .

Мы научим правильно рассчитывать надбавки, пособия, компенсации, отпускные и командировочные, а также предотвращать налоговые, юридические риски и избегать претензий трудовой инспекции.

Ситуации, когда сотрудник после окончания декрета может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, довольно часты. В таких случаях стандартное правило расчета среднего заработка за 12 месяцев, предшествующих уходу в ежегодный отпуск, не действует. В статье на примерах вы узнаете методику расчета отпускных и компенсации отпуска после выхода из декрета.

Расчет ежегодного отпуска сразу после выхода из отпуска по уходу за ребенком

Егорова М.В. работает в компании ООО «Глобус» с 10.10.2015. В период с 06.07.2017 по 22.11.2017 работница находилась в отпуске по БИР, а с 23.11.2017 по 12.09.2020 она находилась в отпуске по уходу за первым ребенком до 3 лет. За неделю до окончания декрета Егорова М.В. написала заявление на ежегодный отпуск на неиспользованные ею 20 календарных дней с 13.09.2020.

Ст. 260 ТК РФ гарантирует женщине право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска перед уходом на больничный по беременности и родам или после него либо же непосредственно после окончания отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. При этом претендовать женщина может на все положенные 28 дней, а также еще и на дни оставшегося неиспользованного отпуска. Если сотрудница изъявила такое желание, то отказать в этом работодатель не имеет права.

В данном случае при расчете отпускных полностью исключается период отпуска по БИР и отпуска по уходу за ребенком, т.е. нет ни заработка, ни рабочих дней за расчетные 12 месяцев — в соответствии с п. 5 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (Постановление Правительства РФ № 922 от 24.12.2007). Однако, в п. 6 Положения № 922 указано: если работник за расчетный период не имел заработка или фактически отработанных дней, либо этот период состоял из исключаемого времени, то средний заработок необходимо определять за предшествующий период, который приравнивается к расчетному.

На указанном примере для подсчета отпускных Егоровой М.В. расчетным периодом будет являться фактически отработанное время с соответствующим заработком до месяца наступления отпуска по беременности и родам, т.е. с 01.07.2016 по 30.06.2017 (Письмо Минтруда и соцзащиты РФ № 14-1/В-972 от 25.11.2015).

Расчет ежегодного отпуска спустя 3 месяца работы после декрета

Предположим, что после выхода из декрета Егорова М.В. отработала неполный сентябрь, затем полные октябрь и ноябрь 2020 г. А с 01.12.2020 по согласованию с руководством уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск. В данной ситуации расчетный период должен определяться по общему правилу, описанному в п. 10-11 Положения № 922) — с 01.12.2019 по 30.11.2020, поскольку имеется заработок и фактически отработанные дни в данных 12 месяцах, отпуск по уходу за ребенком также исключается. Т.е. смещать расчетный период на время, предшествующее перед исключаемым как в примере 1, нельзя.

Кстати, общее правило расчета отпускных применяется и в случаях, если женщина берет ежегодный отпуск после отпуска по БИР.

Расчет отпускных после декрета, если у сотрудника нет фактического заработка и отработанных дней за весь период работы

Ситуация не столь частая, но тем не менее имеет место быть. Вернемся к примеру с Егоровой М.В. Предположим, что она была принята на работу с 01.06.2017. В период с первого дня работы по 30.06.2017 она находилась на больничном, а с 01.07.2017 по 05.07.2017 ушла в отпуск без содержания. Далее с 06.07.2017 по 22.11.2017 у Егоровой М.В. наступил отпуск по беременности и родам, а с 23.11.2017 по 12.09.2020 — отпуск по уходу за ребенком. По окончании декрета Егоровой М.В. был также предоставлен ежегодный отпуск на 14 календарных дней с 13.03.2020. Но как в таком случае бухгалтеру следует рассчитать средний дневной заработок при условии, что у сотрудницы нет полученного заработка, фактически отработанного времени и имеется также исключаемый из расчетного период за все время ее работы?

В п. 8 Положения № 922 указано: если у работника не имелось фактически отработанного времени и исчисленного заработка за расчетный период, а также до начала расчетного периода и до наступления случая, в связи с которым исчисляется средний заработок, то СДЗ необходимо рассчитать из оклада либо установленной работнику тарифной ставки.

К примеру, у Егоровой М.В. установлен оклад, указанный в трудовом договоре, в размере 30 000 руб. Таким образом, расчет среднедневного заработка будет следующий:

30 000 / 29,3 = 1 023,89 руб.

Соответственно, за 14 дней ежегодного отпуска после декрета Егоровой М.В. будет начислено: 1 023,89 × 14 = 14 334,46 руб.

Следует иметь в виду, что приведенные выше примеры применяются и для расчета компенсации неиспользованного отпуска. К примеру, при увольнении, когда сотрудница сразу после выхода из декрета принимает решение об увольнении по собственному желанию.

Также обратите внимание: если сотрудница работала на неполной ставке и одновременно находилась в отпуске по уходу за ребенком, то расчет отпускных будет производиться по общему правилу, описанному в п. 10-11 Положения № 922, т.е. за 12 месяцев, предшествующих месяцу ухода в оплачиваемый отпуск. При этом помните, что одновременно работник не может находиться и в ежегодном отпуске, и в отпуске по уходу за ребенком. Если на условиях неполного рабочего дня работница, находясь в декретном отпуске, желает уйти в ежегодный, то отпуск по уходу за ребенком необходимо прервать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *