Как попасть на практику в прокуратуру
Перейти к содержимому

Как попасть на практику в прокуратуру

  • автор:

Організація проходження практики в органах прокуратури

Прийом студентів для проходження практики здійснюється на підставі наказу ( розпорядження ) прокурора області про прийняття та направлення їх до відповідної прокуратури.

Прокурор району (міста ), в який направлені студенти для проходження практики, повинен :

забезпечити студентів — практикантів зручними робочими місцями та створити необхідні умови для виконання програм практики.

додержуватись встановлених календарних графіків проходження практики;

сприяти студентам у виконані завдань кафедр, наукових керівників ( надавати відповідні статистичні звіти,аналізи, узагальнення, архівні справи та інше );

призначати своїм розпорядженням керівників практики із числа досвідчених прокуросько — слідчих працівників, на яких покладається керівництво практикою;

Керівник практики призначається із числа досвідчених фахівців,який здійснює безпосереднє керівництво практикою, організовує та контролює виконання студентом програми практики,сприяє отриманню студентом досвіду практичної діяльності.

За кожним керівником може закріплено не більше 2-3 практикантів.

Безпосередній керівник практики повинен мати відповідний досвід роботи,високі моральні та професійні якості.

Забезпечуючи належне проходження практики та закріплення студентами теоретичних знань , прокуросько – слідчому працівнику, керівнику практики необхідно :

скласти на підставі програми практики разом із студентом — практикантом план проходження практики;

надавати необхідну методичну та практичну допомогу і систематично контролювати виконання завдань;

перевіряти правильність складання практикантом проектів процесуальних документів та актів прокурорського реагування ;

проводити зі студентом бесіди на професійні теми, допомагаючи оволодіти навичками практичної роботи ;

щотижнево підводити підсумки практики;

перевіряти повноту і своєчасність ведення студентами щоденників практики ;

допомагати студентам – практикантам в підготовці звітів про проходження практики ;

по закінченні практики складає характеристику в якій повинні бути відображені відомості про виконання програми та плану проходження практики,індивідуальних завдань , про відношення студента – практиканта до професійної діяльності , рівень його теоретичних знань і професійних навичок, про проявлені ним здібності і схильності до прокурорської діяльності.

Проходження виробничої практики за окремими напрямками діяльності прокуратури

При проходженні виробничої практики в органах прокуратури, насамперед необхідно ознайомити студента з організацією роботи в районній ( міській ) прокуратурі.Відповідно до вимог Закону України « Про прокуратуру» та наказів Генерального прокурора України про організацію роботи в органах прокуратури студент під керівництвом закріпленого за ним досвідченого прокурорсько — слідчого працівника вивчає форму контролю за виконанням функціональних обов’язків оперативними працівниками та за виконанням планових заходів, доручень та завдань вищестоящих прокуратур.

По перше з чим ознайомлюється студент під час практики — це організація діловодства в органах прокуратури України, а саме : порядком прийому, реєстрації та передачею на виконання кореспонденції , а також відправленням всіх службових документів, що виходять з прокуратури, правилами обліку та зберігання документів, ведення і формуванням наглядових проваджень, обліку осіб,взятих під варту, обліку і зберіганням речових доказів та вилучених цінностей, порядком складання статистичних звітів, регламентом роботи прокуратури, з копіями документів прокурорського реагування.

Прохождение практики в органах прокуратуры — Прокуратура города Москвы

В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 09.07.2019 № 474 «О системе подготовки кадров, дополнительного профессионального образования работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации» на прокуроров субъектов Российской Федерации возложена организация прохождения практики студентами государственных образовательных организаций в органах прокуратуры Российской Федерации.

Согласно Положению об организации прохождения студентами государственных образовательных организаций высшего образования практики в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденному приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2016 № 24, практику в органах прокуратуры Российской Федерации проходят только студенты, обучающиеся в образовательных организациях по направлениям прокуратур этих субъектов, а также студенты государственных образовательных организаций юридического профиля не в рамках целевой подготовки, с которыми прокурорами субъектов заключены соответствующие договоры о сотрудничестве.

Организация практики студентов государственных образовательных организаций высшего образования в межрайонных и специализированных прокуратурах, а также в прокуратурах административных округов г. Москвы осуществляется отделом штатов и обучения кадров управления кадров прокуратуры г. Москвы по специальным направлениям, в соответствии с представленными учебными организациями списками студентов и программой практики. При принятии решения о прохождении практики учитывается наличие у студентов дисциплинарных взысканий за нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. Прохождение практики студентами, привлекавшимися к уголовной ответственности, не предусмотрено.

Направления для прохождения практики выдаются управлением кадров прокуратуры г. Москвы студентам Института прокуратуры Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Университета прокуратуры Российской Федерации, обучающимся по направлениям прокуратуры г. Москвы, с которыми заключены договоры о целевом обучении.

Прокуратурой г. Москвы также организуется практика студентов государственных образовательных организаций высшего образования юридического профиля, с которыми у прокуратуры г. Москвы имеются договоры о сотрудничестве, обучающихся по очной форме за счет средств федерального бюджета либо по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по программе высшего образования по направлению подготовки Юриспруденция, имеющих гражданство Российской Федерации и регистрацию в г. Москве (Институт частного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, юридический факультет Российского университета дружбы народов, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Московский финансово-юридический университет МФЮА, Российский государственный гуманитарный университет).

Общее руководство практикой и ответственность за ее проведение возлагается на межрайонных и специализированных прокуроров, а также на прокуроров административных округов, которые в соответствии с программой практики должны создать необходимые условия для получения студентами навыков прокурорской работы, контролировать соблюдение ими установленного в прокуратуре режима работы и трудовой дисциплины, по окончании практики составить характеристику на студента, подписать дневник практики.

В период прохождения практики студенты должны изучать Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», основные организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации по всем направлениям прокурорской деятельности, участвовать в подготовке проектов актов прокурорского реагирования и проектов процессуальных документов, использовать практические материалы для выполнения курсовых и дипломных работ.

Как ведется подготовка прокурорских кадров?

Онлайн-интервью с директором Института прокуратуры Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА) Е.Л. Максимовым

Как строится обучение будущих прокуроров? Кто такой прокурор? В чем заключается его предназначение? Когда студенты начинают нарабатывать практический опыт прокурорских работников? На эти и другие вопросы сайта edu.consultant.ru ответил к.ю.н, доцент, директор Института прокуратуры Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА) Евгений Леонтьевич Максимов.

КонсультантПлюс: Институт прокуратуры МГЮА с 1996 г. готовит кадры для органов прокуратуры. Означает ли, что молодые люди, завершившие свое обучение в институте, получают изначально преференции при трудоустройстве в органы прокуратуры. На какие должности в органах прокуратуры выпускники могут претендовать? Какой процент ваших выпускников работает в органах прокуратуры?

Максимов Евгений Леонтьевич: Институт прокуратуры был образован в июне 1996 г. как структурное подразделение Московской государственной юридической академии (в 2012 г. МГЮА переименована в Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, далее — Университет) в соответствии с постановлением Правительства РФ.

Основной целью создания нашего института является комплексная подготовка для органов прокуратуры Российской Федерации высококвалифицированных специалистов-юристов. Целевая направленность подготовки осуществляется на основании договора о целевой подготовке специалистов в МГЮА, заключенного между Генеральной прокуратурой РФ и Московской государственной юридической академией. В соответствии с этим договором предварительный отбор поступающих в институт на бюджетной основе осуществляют кадровые службы органов прокуратуры, выдающие соответствующие направления для поступления.

На 4 курсе со студентами, успешно обучающимися и соблюдающими дисциплину, заключается договор, в соответствии с которым лица, прошедшие обучение в институте, обязаны проработать в органах прокуратуры не менее пяти лет.

После окончания обучения выпускники Института прокуратуры принимаются на службу помощниками прокуроров.

За период с 2002 г. по 2013 г. институт выпустил около 1 тысячи специалистов, большая часть из которых (примерно 85%) были трудоустроены в органы прокуратуры.

КонсультантПлюс: Как вы можете в целом охарактеризовать должность прокурора — в чем его предназначение, в чем суть его деятельности?

Максимов Евгений Леонтьевич: Ответ на вопрос о предназначении прокурора мы находим в Кодексе этики прокурорского работника. Прокурор — это представитель государства, он должен всемерно содействовать утверждению в обществе духа законности и справедливости, сохранению и приумножению исторических и культурных традиций многонационального народа Российской Федерации, осознавая при этом социальную значимость прокурорской деятельности и меру ответственности перед обществом и государством.

КонсультантПлюс: Каким должен быть прокурорский работник, какими обладать знаниями, качествами, характером? Как вы считаете, каждому ли выпускнику вашего института под силу работа в прокуратуре?

Максимов Е.Л. Перед органами прокуратуры Российской Федерации стоят задачи по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Успешное решение этих задач может осуществляться только на основе высокого профессионализма, честности и неподкупности прокурорских работников, их независимости и беспристрастности, способности противостоять любым попыткам неправомерного воздействия на результаты служебной деятельности.

Максимов

КонсультантПлюс: Расскажите, как проходит обучение будущих прокурорских работников? Есть ли отличия от программ других юридических вузов? На какие дисциплины делается особый упор, чтобы вырастить прокурорские кадры?

Максимов Е.Л. Обучение будущих прокуроров определяется учебными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Университетом и Институтом прокуратуры на основе общих государственных образовательных стандартов. Дополнительно для Института прокуратуры разрабатываются специальные учебные программы по профильным дисциплинам, необходимые для подготовки специалистов прокурорского профиля.

Учебный процесс в институте обеспечивается силами профессорско-преподавательского состава кафедр Университета и кафедрой организации правоохранительной деятельности, созданной в 2011 г. при Институте прокуратуры, в рамках которой преподаются специальные дисциплины, а также привлекаются высококвалифицированные специалисты из числа научных и практических работников правоохранительных органов.

Особое внимание в институте уделяется преподаванию таких уникальных дисциплин, как история прокуратуры, прокурорский надзор, организация работы органов прокуратуры районного звена, поддержание обвинения в суде, методика и тактика осуществления прокурорского надзора, другие дисциплины специализации, разработанные с учетом направления будущих выпускников института на службу в органы прокуратуры РФ. Изучаемые в институте специальные дисциплины позволяют студентам углубленно осваивать будущую профессию.

КонсультантПлюс: На каком курсе начинается специализация? Должны ли студенты обязательно проходить практику в органах прокуратуры, или выбор места прохождения практики остается за ними?

Максимов Е.Л. Специализация для студентов Института прокуратуры начинается с первого курса, с изучения дисциплины "Введение в профессию прокурора".

Для получения профессиональных навыков студенты нашего института обязательно проходят практику. В соответствии с учебным планом практика начинается уже с первого курса и дифференцируется в зависимости от уровня подготовки студентов: на младших курсах это ознакомительная и производственная практики, на старших курсах — производственно-квалификационная.

В целях совершенствования подготовки кадров и приближения обучения к практической деятельности органов прокуратуры все виды практики студенты проходят в прокуратурах г. Москвы и Московской области, а также других субъектов РФ на основе программ, разработанных преподавателями Университета.

КонсультантПлюс: Оказываете ли вы помощь студентам в наработке практического опыта работы: рекомендуете ли студентам прохождение практики в тех или иных организациях, проводите ли для них мастер-классы работников прокуратуры и т.п.?

Максимов Е.Л. Для повышения качества прохождения практики студентам по месту практики назначается руководитель из числа опытных прокурорских работников. Руководство института постоянно взаимодействует с прокурорами, ответственными за прохождение практики студентами.

Одной из мер по совершенствованию практики является ежегодное письменное анкетирование студентов о прохождении ими ознакомительной и производственной практик. Обобщив отзывы студентов, руководство института направляет предложения по улучшению организации практики в прокуратурах.

Традиционно на регулярной основе на занятия приглашаются работники прокуратуры, которые проводят со студентами мастер-классы с целью знакомства с будущей профессией, передачи практического опыта работы в органах прокуратуры.

КонсультантПлюс: Сейчас студенты уже с 3 курса начинают работать, и, наверняка, ваш институт эта тенденция не миновала. Как вы относитесь к этому веянию? Много ли среди ваших студентов тех, кто параллельно учится и работает именно в органах прокуратуры?

Максимов Е.Л. Конечно. Наши студенты не являются исключением. Многие студенты, обучаясь в институте, хотят познакомиться со своей будущей профессией на практике, поэтому устраиваются на работу в прокуратуру общественными помощниками. Мы относимся к этому по-разному. Во-первых, хорошо успевающему студенту такая работа пойдет, безусловно, на пользу. Что касается остальной части студентов, то, на наш взгляд, лучше больше внимания уделять учебе. Это индивидуально. И, во-вторых, сочетать учебу с выполнением обязанностей общественного помощника прокурора считаем целесообразным с третьего курса, когда студент уже обладает общетеоретическими знаниями. Поэтому, когда студент приходит и просит характеристику для устройства на работу, то в первую очередь мы смотрим на успеваемость студента и на каком курсе он обучается.

КонсультантПлюс: Современные технологии не стоят на месте, конечно же, они проникают и в прокурорскую сферу деятельности. Обучаете ли вы студентов новым информационным технологиям? Изучают ли они работу с СПС, в чем видите их пользу для будущих сотрудников прокуратуры? Используете ли лично вы в своей работе КонсультантПлюс?

Максимов Е.Л. Обучение студентов новым информационным технологиям, а также работе со справочными правовыми системами является обязательным требованием, вытекающим из современных образовательных стандартов, поэтому в учебном плане нашего института есть и реализуются учебные дисциплины, направленные на обучение полноценной работе с такими системами. Польза таких систем очевидна, и в первую очередь для наших студентов — будущих прокурорских работников. Такие системы позволяют получить оперативно доступ к источникам права — нормативным правовым актам, а также к другим документам, содержащимся в системах и необходимых для выполнения должностных обязанностей качественно и эффективно.

Все работники нашего института активно используют КонсультантПлюс как наиболее удобную для нас систему.

КонсультантПлюс: И напоследок — посоветуйте нашим читателям — студентам юридических факультетов, интересующимся прокурорской деятельностью, чему им уделять особое внимание в период обучения и какие делать шаги на пути к достижению своих профессиональных целей?

Максимов Е.Л. Наш совет студентам — не терять время в вузе и стараться получать как можно больше знаний, чтобы быть лучше подготовленным к будущей профессиональной деятельности.

Что нужно, чтобы устроиться на работу в ск или прокуратуру (вопрос внутри) не отвечайте те кто скажет СВЯЗИ

Что нужно?
Или железная психика и понимание что через пол года от нее ничего не останется, или очень гибкая психика и, желательно, полная беспринципность.

Попасть туда на самом деле просто — в период учебы будет практика — причем обязательно.
Практика как правило месяц. Основной вид деятельности — курьерская работа по развозу справок и запросов. Если голова есть на плечах то будут поручать и простые вещи типа протоколы заполнять и дела подшивать, нумеровать и т. д.

После практики всегда приветствуется если практикант хочет остаться и продолжать за бесплатно работать — вот на этом этапе и надо договариваться чтоб там остаться — пока учитесь — будете работать в свободное время помощником и за бесплатно — потом уже в штате.

Те кто говорит про связи — правы — но работу тоже кто-то должен работать — не богам же горшки обжигать!

А на счет предыдущего ответа — я бы рекомендовал подумать — стоит ли туда идти и ради чего?

Славы? — ее там нет.
Карьера? — возможно но без компромиссов с совестью ради продвижения не обойдется. Продвигают «своих» — независимые нигде и никому не нужны.
Деньги? — официально их там мало — пара лет стажа и официальная зарплата будет вдвое больше чем у следока.
Принципы? — наверно единственное что могу сказать что если принципальные люди начитавшись циничных комментариев прекратят даже приходить в органы — не то что оставаться и бороться за идеи — то страшно подумать во что органы превратятся.

Поэтому я бы рекомендовал туда идти только если у Вас есть принципы и . что важно законные сторонние источники доходов или уже наработанный капитал — чтоб не зависеть от мизерной зарплаты и не страдать от соблазнов мелких «приработков» на своей профессии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *