Как положить деньги на депозит суда
Перейти к содержимому

Как положить деньги на депозит суда

  • автор:

Грошові кошти на депозитному рахунку нотаріуса

Як відбувається процедура внесення та прийняття нотаріусом у депозит грошових сум? Які саме деталі необхідно враховувати, щоб виконати нотаріальну дію? Про основні питання, які виникають у зв’язку з цим.

Внесення коштів на депозит нотаріусу – ефективний правовий інструмент, за допомогою якого можна безпечно здійснювати різноманітні фінансові операції, в тому числі на виконання боргових зобов’язань. Приватні та державні нотаріуси можуть приймати на депозитний рахунок як грошові кошти, так і цінні папери, визначивши загальну суму внесення на депозит.

Використання послуги з перерахування коштів на депозит може стати оптимальним варіантом вирішення різноманітних проблемних ситуацій, наприклад, боржник на момент виконання зобов’язання не може бути присутнім на вказаному місці, що перетворює нотаріуса на посередника, який виконує зобов’язання перед кредитором замість боржника. При цьому зобов’язання кредитора вважається виконаним з моменту передання коштів нотаріусу, що є прекрасним варіантом захиститися від нарахування пені та штрафів за можливе несвоєчасне виконання обов’язку. Довідка від нотаріуса про прийняття коштів на депозитний рахунок у цьому випадку може слугувати доказом у суді для підтвердження відсутності прострочення з боку боржника.

На практиці досить часто трапляються випадки, коли за договором займу боржник має виплатити певну суму кредитору, який до цього часу пішов із життя. Доки спадкоємці не отримали спадщину, боржнику фактично немає кому передавати кошти, але умови договору вимагають зробити це у встановлений строк. У цьому разі нотаріус після прийняття коштів до депозитного рахунку зобов’язаний їх зберегти до моменту встановлення кредитора, у даній ситуації спадкоємця, та виплатити йому відповідні кошти, в той час, як боржник вважається таким, що виконав своє зобов’язання за договором своєчасно.

Загалом статтею 537 Цивільного кодексу України визначено випадки, коли боржник має право внести на депозит нотаріуса кошти чи цінні папери для виконання зобов’язання перед кредитором:

1) у разі відсутності кредитора, уповноваженого представника на місці виконання зобов’язання;

2) у випадку прострочення кредитором прийняття виконання зобов’язання, наприклад, умисного ухилення від прийняття;

3) якщо відсутній законний представник недієздатного кредитора.

При цьому внесення у депозит цінних паперів має відбуватися шляхом передання нотаріусу сертифікатів до них у випадку, якщо цінні папери існують у паперовій формі. Порядок внесення цінних паперів в електронній формі визначається нормами законодавства щодо депозитарної системи України.

Алгоритм дій внесення депозиту нотаріусу. Загалом порядок внесення коштів на депозитний рахунок нотаріуса можливо представити у вигляді наступних кроків:

— подача та реєстрація заяви прийняття коштів у депозит; здійснюється реєстрація такої заяви на передачу коштів кредитору в книзі вхідної кореспонденції;

— зарахування коштів на депозитний рахунок; грошовий переказ може бути проведений на поточний рахунок нотаріуса через банк як готівкою, так і безготівковим перерахуванням;

— отримання підтвердження про переведення коштів на депозитний рахунок нотаріуса; при внесенні суми на підставі банківської виписки з рахунку особа отримує квитанцію за встановленим зразком, в якій обов’язково має міститися наступна інформація.

Для фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові; серія, номер паспорта, місце та дата видачі; дані про місце реєстрації; номер ідентифікаційного коду платника податків. Для юридичної особи: найменування; юридична адреса; ідентифікаційний номер ЄДРПОУ особи; реквізити банківського рахунку установи, підприємства чи організації.

У разі, якщо дані про місцеперебування особи, на користь якої вноситься депозит, невідоме, нотаріус має вказати останні відомості про її місце, отримані від особи, що звернулася. Також обов’язково вказується мета, з якою було внесено кошти особою у депозит; розмір коштів, переведений особою на депозитний рахунок; на корінці квитанції також має міститися підпис особи, яка внесла кошти у депозит або уповноваженої нею особи, і цей корінець зберігається нотаріусом в матеріалах справи.

Внесення запису про депозитну операцію відбувається в книзі обліку нотаріуса, а саме в прибутковій частині цієї книги, яка заповнюється у вигляді таблиці. Після внесення коштів на депозитний рахунок нотаріуса відповідні суми на особових рахунках осіб, для яких було внесено кошти на депозит, також мають бути записані в книгу обліку. Надалі відбувається реєстрація нотаріальної дії – прийняття на депозитний рахунок грошових коштів від особи.

Строки виконання процедури зарахування коштів на депозит. Грошова сума з депозиту нотаріуса може бути витребувана особою, яка внесла ці кошти на депозит, за її письмовою заявою. До того часу кошти залишаються на депозитному рахунку як такі, що підлягають передачі депоненту на виконання певного зобов’язання. Однак на практиці трапляються випадки, коли особу депонента не вдається встановити. В цьому випадку строк зберігання коштів на депозиті не перевищує трьох років. Якщо особа, яка внесла кошти, не звернулася з заявою про їх витребування, ця сума має бути перерахована до Державного бюджету України.

Як місце нотаріуса впливає на виконання нотаріальної дії. За загальною вимогою, передача коштів та цінних паперів, які було внесено на депозит нотаріуса, має здійснюватися за місцем виконання зобов’язання. Вибір місця виконання зобов’язання залежить від вимог законодавства та умов договору між сторонами. Зокрема, зобов’язання щодо нерухомого майна має бути виконано за місцеперебуванням такого майна. Тому при виборі нотаріуса для внесення коштів на депозит слід зважати на його місце задля того, щоб бути впевненим, що зобов’язання буде виконано у найбільш короткий строк.

Відмова особи від отримання коштів із депозиту нотаріуса. Інколи на практиці трапляються випадки, коли кредитор умисно відмовляється від прийняття виконання зобов’язання. Особливо це характерно для випадків, коли договір забезпечений нерухомим майном чи транспортним засобом. У цьому випадку боржник зацікавлений у своєчасному виконанні зобов’язання, а тому може звернутися до нотаріуса для внесення коштів на виконання договору у депозит. Отримавши квитанцію, боржник вважається таким, що вчасно виконав зобов’язання перед кредитором. Надалі саме нотаріус займається повідомленням кредитора про можливість отримання грошових коштів із депозиту на виконання зобов’язання. У разі, якщо кредитор не звертається з вимогою про повернення коштів з депозиту, нотаріус забезпечує їх зберігання до спливу строку позовної давності, після чого кошти перераховуються до Державного бюджету.

Встановлення особи депонента. Якщо ж у заяві до нотаріуса про внесення коштів у депозит боржник не вказав жодних відомостей про місцеперебування кредитора, а отже нотаріусу воно невідоме, то обов’язок повідомлення кредитора залишається за боржником, про що його має бути повідомлено нотаріусом. Досить часто боржник користується внесенням коштів на депозит у випадках, коли не може самостійно відшукати кредитора та виконати своє зобов’язання у встановлений договором строк. При цьому в заяві він має вказати останні дані, які йому відомо про місцеперебування кредитора. Така ситуація трапляється, наприклад, коли кредитор змінив місце проживання без належного повідомлення боржника, а тому всі повідомлення нотаріусом здійснюються за останньою адресою його проживання. Повідомлення кредитора може здійснюватися за допомогою засобів поштового зв’язку, в тому числі рекомендованим повідомленням.

Порядок оскарження нотаріальних дій. Інтереси громадян та юридичних осіб при зверненні до нотаріуса забезпечені можливістю оскарження його дій до суду. Досить часто предметом оскарження є безпідставна відмова нотаріуса в наданні такої нотаріальної дії, як прийняття коштів та цінних паперів на депозитний рахунок. Загалом порядок та перелік підстав відмови у вчиненні нотаріальних дій визначено законодавством, зокрема у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі — Порядок) № 296/5 від 22.02.2012 р. Відповідно до вказаного Порядку особа, яка звернулася до нотаріуса, має право вимагати письмового викладення причин відмови у вчиненні відповідної нотаріальної дії та отримати роз’яснення щодо порядку оскарження цієї відмови. У цьому випадку нотаріус видає постанову про відмову, в якій обов’язково мають міститися наступні дані.

1. Дата винесення постанови (має бути видана упродовж 3-х робочих днів з дня звернення особи про роз’яснення причин відмови).

2. Дані нотаріуса, який виніс постанову: його прізвище, ім’я, по батькові, місце нотаріальної контори, адреса місця розташування робочого місця.

3. Дані особи, яка звернулась для внесення коштів на депозит нотаріуса: прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи чи найменування та адреса реєстрації юридичної особи.

4. Короткий виклад змісту прохання особи, яка звернулась до нотаріуса.

5. Причини відмови з обов’язковим нормативним обґрунтуванням такої відмови.

6. Порядок та строки оскарження відмови у вчиненні нотаріальної дії з обов’язковими посиланнями на цивільні процесуальні норми.

Подальше оскарження особою відмови нотаріуса в прийнятті коштів на депозитний рахунок можливе в судовому порядку. Таким чином, відповідне рішення суду може стати основою обґрунтування того, що боржником було зроблено все можливе задля виконання зобов’язань.

Ефективний правовий інструмент. Досить часто в цивільних правовідносинах сторони можуть зіткнутися з різноманітними проблемами, які перешкоджають виконанню боргових зобов’язань. У цьому випадку нотаріус може стати гарантом забезпечення своєчасного та належного виконання боржником зобов’язань навіть у разі, якщо кредитор відмовляється від прийняття виконання. Замість того, щоб звертатися до суду для доведення добросовісної поведінки та відсутності порушень з боку боржника, забезпечити можливість спадкоємцям прийняти виконання зобов’язань перед спадкодавцем, сторони можуть звернутися до послуг нотаріуса, рішення та дії якого мають обов’язкове юридичне значення.

Таким чином, внесення грошових коштів та цінних паперів у депозит нотаріусу на виконання зобов’язання – ефективний правовий інструмент оперативного виконання боргових зобов’язань за всіма вимогами чинного законодавства. Це ідеальний спосіб економії сил та часу, гарантія якісного результату від кваліфікованого спеціаліста у сфері права.

Как положить деньги на депозит суда

ВНИМАНИЕ!
Депозитный счет не предназначен для уплаты государственной пошлины

Общие положения

Депозитный счет (счет для учета операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение) открыт в целях реализации положений статей 96, 97, 143 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статей 109, 110, 114 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статей 94, 106 — 110, 265, 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 189.93, 201.10, 201.11, 213.4, 213.5, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Порядок работы с депозитным счетом определен Регламентом организации деятельности федеральных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 05.11.2015 N 345).

Внесение средств на депозитный счет

На депозитный счет суда вносятся денежные суммы в качестве встречного обеспечения при рассмотрении арбитражным судом заявлений о принятии обеспечительных мер и ходатайств о приостановлении исполнения судебного акта, а также денежные суммы, необходимые для оплаты судебных издержек (выплаты экспертам, свидетелям), в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
В назначении платежа обязательно указывается, за что вносится оплата и полностью указывается номер дела (например, «Оплата за экспертизу по делу №17-3125/2007»). Внесение денежных средств, перечисляемых юридическими лицами, осуществляется по платежным поручениям заявителей.
В случае внесения плательщиком денежных средств на депозитный счет суда без указания номера дела зачисление, учет и отнесение такого платежа к конкретному делу осуществляется на основании письменного заявления плательщика, подаваемого в суд, рассматривающий дело. Заявление можно подать способами, предусмотренными для подачи документов в рамках арбитражного судопроизводства.

Внесение денежных средств от граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеющих статус индивидуального предпринимателя, или граждан, не имеющих статуса индивидуальною предпринимателя (физические лица) и производящих оплату без открытия банковского счета, производится через банк, осуществляющий операции по обслуживанию физических лиц по платежному документу, установленному банком.
Подтверждением внесения денежных средств является платежный документ с отметкой банка об исполнении.
Копия платежного документа, по которому производилось внесение средств на депозитный счет суда, в обязательном порядке представляется судье для приобщения к материалам дела.

Статья 327. Исполнение обязательства внесением долга в депозит

1. Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда — если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

1.1. Утратил силу с 1 июня 2018 г. — Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 120-ФЗ

Информация об изменениях:

2. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда считается исполнением обязательства.

Нотариус или суд, в депозит которого внесены деньги или ценные бумаги, извещает об этом кредитора.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ статья 327 настоящего Кодекса дополнена пунктом 3, вступающим в силу с 1 июня 2015 г.

3. Во всякое время до получения кредитором денег или ценных бумаг из депозита нотариуса либо суда должник вправе потребовать возврата ему таких денег или ценных бумаг, а также дохода по ним. В случае возврата должнику исполненного по обязательству должник не считается исполнившим обязательство.

Информация об изменениях:

Статья 327 дополнена пунктом 4 с 1 июня 2018 г. — Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 120-ФЗ

4. В случае передачи нотариусу на депонирование движимых вещей (включая наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг на основании совместного заявления кредитора и должника к таким отношениям подлежат применению правила о договоре условного депонирования (эскроу), поскольку иное не предусмотрено законодательством о нотариате и нотариальной деятельности.

Как внести деньги на депозит суда

Если истец (брат) просит в иске суд принудительно обязать сестру выкупить у него 1/8 долю в квартире в которой она же и проживает и прописана только не платит постоянно коммуналку. Кто должен вносить деньги на депозит суда? И если этих денег нет? или сестра не идёт на контакт, нет общения у них и на суд не придет.

Можно ли в рамках досудебного разбирательства перечислить денежные средства на депозит суда в рамках добровольной компенсации морального ущерба?

Прохожу процедуру банкротства, 23.05.23 состоится первый суд, но я не могу внести денежные средства на депозит суда. Что мне делать в даном случае?

Судом первой инстанции был удовлетворен иск о переводе прав и обязанностей покупателя по ст.250 ГК РФ, т.к. не было надлежащего уведомления. Ответчики подали апелляцию. Верх. Суд настаивает на том. чтобы я (истец) положила деньги на депозит. Слушание отложили. Я не хочу вносить деньги до вступления решения суда в законную силу, т.к. не доверяю ответчикам. Может ли суд, в случае, если я не внесу деньги, отменить решение суда первой инстанции?

Как перевести деньги на депозит суда (ну то есть положить туда), чтобы суд их переправлял сам и брал ответственность сам на себя в кап. ремонте жкх? То есть деньги прост требуют, отчётности нет, только через 30 лет дом обещают внести в этот список хап. ремонта. И много там ещё чего обещают

Вступит ли в законную силу решение по ст. 250 гк рф о переводе прав приобретателя в связи с ненадлежащим уведомление преимущественного покупателя, если деньги НЕ ВНЕСЕНЫ НА ДЕПОЗИТ СУДА, но их наличие подтверждено на счете банка?

Являюсь истцом, выкупаю в квартире незначителную долю ответчика принудительно: доля незнач; доля невыделяемая в натуре, ответчик за 8 лет не интересуется долей впоназначению. Суд вынес определение по моему заявлению внесение средств в на депозит суда в обеспечение иска. Деньги внес на депозит суда. Вопрос: будет ли это моей защитой от обмана продавца доли и сможет ли он за время пока идет процесс и он уведомлен о нем свою долю передарить или продать.. раздробить. Спасибо, с уважением. Анатолий Иванович.

Скажите, внесенные денежные средства на депозит суда возвращаются только плательщику или в заявлении можно указать банковские реквизиты родственника?

Будем подавать иск о прекращении права общей долевой собственности и принудительной выплате денежной компенсации.

Сказали что нужно подтвердить, что мы можем оплатить долю ответчика. Надо внести деньги на депозит суда.

Как производится данная процедура?

Просто перевести на общие реквизиты суда, которые на сайте? Что указывать в наименовании платежа? Это безналичный расчет, то есть со счета на банке перевести на счет суда?

Ответчик, через своего представителя, сообщает, что деньги были им внесены на депозит суда и что мне теперь нужно забрать ИЛ в ФССП и предъявлять его в судебный департамент. Может ли судебный пристав сам взыскать от туда деньги или же действительно нужно забирать ИЛ и перенаправлять его. Может ли решить этот вопрос сам должник или этим вопросом нужно заниматься мне самому.

Арбитражный спор об оказании услуг. Истец подал иск о взыскании денежных средств за невыполнению работу. Я подала встречный иск о взыскании ден ср-в за оплату работ, представила всю работу в суд. почему то решила что мне нужна экспертиза чтобы доказать что работу всю выполнила. Теперь нужно внести деньги на депозит суда, но деньги задерживают и я не успеваю о суда внести. И экспертиза в общем то не нужна, так как ее никто не сможет провести объективно, потому что работа выполнялась эксклюзивно, такой услуги на рынке нет, это моя разработка несредственно для истца. Что будет если я не внесу деньги на депозит?

Как и у многих сейчас, возникла проблема с возвратом денег за турпутевку в Турцию, купленную по раннему бронированию в феврале 2020 г. (сроки вылета 5 июля 2020 — 17 июля 2020 г.) Подавали турагенту заявление на возврат денежных средств, получили отказ с предложением внести деньги на депозит — в письменной форме категорически отказались и потребовали вернуть деньги (естественно, безрезультатно).

Сейчас решили подавать в суд, но возник такой момент — сам договор был заключен с турагентом, который действовал по доверенности от имени ООО, а само ООО, как указано в договоре, действует от имени и по поручению другого ООО (туроператора Coral Travel).

Скажите пожалуйста, кто в данном случае является ответчиком? «Местное» ООО, с которым заключен договор, или юр. лицо туроператора Корал Тревел?

С жилого дома, в котором всего 30 квартир (ТСЖ с 2010 года) упала глыба льда, постановление полиции есть, экспертиза тоже. Но сейчас готовится иск в суд — возможно ли наложить обеспечительные меры чтобы на счете заблокировать деньги? Я готов сумму иска внести на депозит суда.

Если у ТСЖ не будет денег — то они будут отвечать общим имуществом?

Как грамотно написать возражение на апелляционную жалобу (о переводе прав покупателя). Суд мы выйграли. Все было сделано по закону с уведомлением сособственников через нотариуса (нотариус представил наряд со всеми документами). Истцы в суде 1 инстанции деньги на депозит не внесли, на суде говорили что один сособственник вообще уведомление о продаже не получал и от росписи своей отказался. От имени ребенка (сособственника) было написано письмо нотариусу личного характере а в суде показали другой текст с согласием на приобретение (а нотариус предъявид полученное им письмо, в апелляционной жалобе они ссылаются на фальсификацию документов от нотариуса и законности их письма (хотя когда отправляли нотариусу письмо описи вложения не делали). Сделка была совершена по истечении 9 месяцев со дня уведомления о продаже, и сособственники чинили препятствия в продаже комнаты. Что написать в возражении, подскажите. Заранее благодарна за помощь.

Моя мама проходила процедуру банкротства, был внесён депозит на счёт суда для арбитражного исполняющего, но мама скончалась до завершения процедуры. Подскажите, в таком случае, возвращается ли денежная сумма с депозита, или эти деньги в любом случае должны идти арбитражному управляющему?

В ночь с субботы на воскресение решили с друзьями отдохнуть. Решили посетить ночной бар. лично я заплатил за вход картой 2500 и друг внес на депозит 10000 рублей. Буквально через 10 минут. Даже выпить не успели одного и з знакомых за которого я заплатил выгнали. В это же время до моего друга пристали 3 незнакомых. Из моих действий в словесной перепалке я вступился за друга. В итоге меня охрана вывела. После чего у клуба началась драка с зачинщиками. После драки кафе попросили вернуть деньги внесенные на депозит последовал отказ. Хочу обратится в суд с иском на кафе. Не знаю как подать и получить реквизиты. Подскажите пожалуйста.

Сын 28 лет в долгах, обратился к юристам. Юристы выполнили свою работу, в Арбитраж сын не внес на депозит 25 000 руб (и мне не сказал, я бы обязательно дала денег) и по этой причине суд вынес решение прекратить производство по делу о банкротстве.

Можно ли повторно обратиться в суд?

Оформляю банкроство через юр.фирму, в итоге для подачи заявления в суд предлагают сразу внести депозит 25 тыс на фин управляющего, но на данный момент нет всей суммы сразу, а в юр. фирме говорят что это обязательно нужно сразу потому что пакет документов действует только месяц, как поступить в такой ситуации, искать срочно деньги или можно отложить процесс хотя бы на месяц? Заранее спасибо за ответ.

Снимала квартиру больше года решила съехать предупредила арендодателя на момент жилья в этой квартире взяла на передержку кошку она испортила обои во всей квартире. Когда рассторгали договор в договоре указано площадь поражения я внесла за это свой депозит в размере 28 тысяч рублей на этом и разошлись подписали акт передачи и договор о расторжении после этого арендодатель начал требовать еще денег провел экспертизу в которой указана сумма в размере ущерба в 143 тысячи рублей.. Подскажите договор закрыт подписан обоими сторонами я вернула депозит в размере 28 тысяч все прописано в договоре но арендодатель просит денег еще грозится подать на меня в суд. Что мне делать? Будет ли она права? Ведь договор о расторжении аренды подписан с обоих сторон претензий не имеет.

Я заключил договор аренды не жилого помещения. Составили договор, внес оплату за первый месяц и депозит. Когда мы заключали договор, в помещении еще досиживал предыдущий арендатор, у него оставалось еще неделя. Проблема в том, что через два дня у меня изменились планы и помещение мне не понадобилось. Арендатора через два дня я уведомил о том что я расторгаю договор (в виде смс сообщения). При заключении договора, акт приема передачи мы не подписывали! Расторжение договора мы тоже не подписывали. Сейчас там сидят уже другие арендаторы. Деньги мне возвращать не кто не хочет. На сколько я знаю договор вступает в силу после подписания акта приемки. Вопрос в том как забрать деньги, и есть ли смысл подавать в суд или в полицию?

У меня следующая проблема: мы снимаем квартиру по договору аренды с апреля месяца 2015 года. Заплатили за первый месяц и внесли депозит в размере месячной оплаты. Договорились на словах, что депозит можно будет использовать как оплату последнего месяца проживания. Изначально начались проблемы с хозяйкой на почве ее истеричности и непредсказуемости. Сейчас мы проживаем октябрь месяц и съезжаем, соответственно мы его проплатили. На мой вопрос: когда вы собираетесь вернуть депозит, мне ответила, что не собирается возвращать депозит, и что в договоре так и указано (честно я не нашел ничего похожего в договоре, зато там ясно прописано, что вносится оплата за первый и последний месяц проживания). вопрос: насколько реально мне вернуть депозит через суд? и как это правильно сделать?

Для уточнения информации могу скинуть копию договора, росписки, акта приемки.

Я снимаю 1 к квартиру на протяжении 5 месяцев по договору с ежемесячной оплатой 30000 р. плюс оплата света и воды по счетчикам. На момент заселения квартира после ремонта с новой мебелью. Внесен страховой депозит 30000 за сохранность имущества (не за последний месяц проживания). Все расписки в получении денег хозяином имеются. Акт приемки имущества имеется.

Нас просят съехать раньше окончания договора по инициатеве хозяина. Но при этом отказываются возвращать страховой депозит. Вопрос: можно ли подавать иск в суд после того, как договор расторгнут и я съеду с этой квартиры. Разъясните пожалуйста. Заранее спасибо всем!

Идёт суд по факту установления наследства. Квартира находится в ипотеке. Хотелось выйти с банком на мировую, показывала справку, что есть средства. Но банк отказывается от средств, это вполне естественно, т.к. еще не установлен факт наследства. Верховный суд назначен раньше суда по факту. В итоге верховный суд требует внести оплату, банк отказывается принимать от меня оплату. Я где-то посередине. В данном случае можно ли положить деньги на депозит для кредитора? Банк просто отказывается принимать деньги и подал иск на выморочное имущество.

Мы получили в наследство комнату пополам с дочерью умершей. Она хотела нам продать свои доли (полкомнаты) за 500 тысяч. Мы сделали рыночную оценку. Она составила 388 т. В результате без уведомлений она продала другому лицу по двум договорам одновременно: дарения и продажи за 700 тысяч, понимая, что мы будем оспаривать сделку. Но для этого мы должны внести на депозит суда 700 т., которые будут выплачены покупателю. У нас нет таких денег. Мы не знаем как нам быть и что теперь делать?

Решение суда о выкупной стоимости аварийного жилья вынесено 11.06.2020 г. Пока шло обжалование ИЛ не получала. Администрация обратилась в суд за изменением способа через нотариальный депозит. 11.03.2021 г. Определение вступило в законную силу. Но деньги не внесли на депозит. 08.06.2021 г., получила ИЛ и предъявила Администрации. Спустя почти 2 месяца деньги пришли на счёт. В августе подала заявление на индексацию. Суд первой инстанции удовлетворил индексацию присужленной судом суммы за аварийную квартиру. Апелляция и кассация отменили, т. к. по ст 242 БК департамент финансов выплатил в 3 х месячный срок. Можно ли дальше обжаловать? Ст. 208 ГК говорит, что положена индексация со дня вынесения до дня исполения решения суда. При чем здесь 3 х месячный срок.? Судебный акт от 11. 03.2021 об изменении способа не обязателен для Администрации?

Я взяла кредит в банке 567000 руб., 67000 руб. была страховка. Но через два дня решила от него отказаться. Написала заявление на отказ и вернула 500000 рублей. Позже в банке сказали, что я должна была вернуть всю сумму и я донесла 67000 руб., при этом они мне насчитали 12000 руб. проценты. Все возвращенные деньги банк положил на депозит и списал в дату по графику, то есть через месяц. Я попросила пересчитать проценты и вернуть переплату, а также страховку. Банк мне отказал, хотя у них по условиям написано, что клиент имеет право отказаться от кредита в любой день не предупреждая банк. Я обратилась в суд по защите прав потребителей и там мне отказали, ссылаясь на то что я внесла частично досрочно и банк имеет право провести как очередной платеж. Подскажите, что мне делать? Разве банк мог за два дня перечислить страховку в страховую компанию? Разве банк мог при отказе от кредита через два дня провести платеж через месяц?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *